Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Termenii și condițiile din cuprinsul prezentului document stabilesc regulile de furnizare a serviciilor de asigurare pe cale electronică de către Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) precum și modul de încheiere a contractelor de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD) prin intermediul Portalului (paginii de internet) https://online.paidromania.ro.

Acceptarea expresă a Termenilor şi Condiţiilor

Prin utilizarea acestui site, sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare. Accesul și utilizarea se realizează cu respectarea tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile în domeniu.

Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, făra limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile prevăzute, vă rugăm sa nu folosiți acest site.

1. Datele de identificare ale prestatorului de servicii de asigurare (Asigurător)

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, constituită prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

 • Număr de ordine Registrul Comerțului nr. J40/10819/2009, CUI 26191737;
 • Sediul social: Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Est, etaj 3, București, cod poștal 011141;
 • Capital social subscris și vărsat: 77.367.276 Lei;
 • Inregistrată în registrul asigurătorilor păstrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sub numărul RA-065/ 14.10.2009;

2. Definiţii

Site - reprezintă website-ul aparţinând “Administratorului", care se află la adresa https://online.paidromania.ro/  prin intermediul căruia “Utilizatorul” are acces la informaţii privind societatea, produsele oferite/ asigurate de către aceasta și posibilitatea de a încheia pe cale electronică contracte de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD);

Link, linkuri - adresă prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei reţele de calcul;

Cookies – fișierele text păstrate de browserul utilizatorului în memoria calculatorului acestuia, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet a Asigurătorului pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conținutul afișat;

Utilizator - reprezintă persoana, cu varstă de minim 18 ani împliniți, care accesează Site-ul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii şi Condiţiile de utilizare a prezentului Site;

Denumirea utilizatorului (login): un identificator atribuit Utilizatorului pe website-ul https://online.paidromania.ro/ , acesta este unic și este format din adresa de e-mail furnizată de utilizator în momentul înregistrării.

Înregistrarea – acțiunea prin care pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, telefon (opțional) în cazul persoanelor fizice sau denumire firmă, CUI, email, telefon (opțional), nume și prenume reprezentant în cazul persoanelor juridice) i se va crea un cont pe https://online.paidromania.ro/  ceea ce îi va permite acestuia achiziția de asigurări online de la PAID, precum și accesul la informații privind ofertele și polițele încheiate de către acesta, prin intermediul portalului.

Logarea/Autentificarea - identificarea Utiliatorului pe pagina https://online.paidromania.ro/ , prin introducerea adresei de email, a parolei folosite la crearea contului și a codului de validare transmis pe adresa de email;

Parola - un șir de caractere pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de asigurare;

Pagina de internet – sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa https://online.paidromania.ro/  reprezentând culegerea de documente statice și dinamice, conţinând folderele grafice, script-urile și alte elemente unite prin relaţii reciproce, destinată încheierii contractelor de asigurare.

Prestarea serviciilor de asigurare prin mijloace electronice - efectuarea serviciilor de asigurare, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a Utilizatorului, fără prezenţa în acelaşi timp a părţilor.

Sistemul teleinformatic – dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea şi păstrarea precum și trimiterea şi preluarea datelor prin reţeaua de telecomunicaţii cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al reţelei dispozitivului final;

Asigurător – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) S.A;

Asigurat - persoană fizică sau juridică titulară a dreptului de proprietate asupra locuinței ce face obiectul PAD;

Contractant - persoana fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuința asiguratului și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare, în situațiile și condițiile prevăzute de Codul Civil;

DNT – „Formular de analiza a cerințelor și necesităților clienților” – documentul care conține informațiile minime necesare evaluării cerințelor și necesităților clientului precum și analiza cerințelor și necesităților clientului realizate de catre distribuitorul de asigurări;

Consultanță - furnizarea unei recomandări personalizate unui client sau potențial client, la cererea acestuia sau la initiativa distribuitorului de asigurări, în legatură cu unul sau mai multe contracte de asigurare;

Oferta de asigurare PAD - document emis de PAID în sistem electronic și care conține informațiile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare și este generată în baza datelor furnizate de utilizator; Ofertele salvate pot fi accesate ulterior din contul de utilizator, secțiunea Oferte. O oferta acceptată și plătită de Utilizator (devenită contract de asigurare) nu va mai exista în lista de oferte din contul utilizatorului. O ofertă poate fi transformată în contract o singură dată.

Contract PAD - contract de asigurare a locuinței, împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de Legea nr.260/2008 şi de normele emise în aplicarea acesteia;

Prima de asigurare obligatorie - suma de bani pe care o plătește proprietarul unei locuințe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări obligatorii de locuințe, în condițiile Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Suma asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcției, în funcție de tipul locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condițiile Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dezastru natural - formă de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecare de teren şi inundaţii ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale;

Riscuri asigurate prin PAD - oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate;

Locuința are întelesul prevăzut la art. 2 lit. a), c)-e), f) și g) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul locuințelor situate în condominii, prin locuința se întelege, atat spațiile aflate în proprietate exclusivă, cat și cota parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și a elementelor de construcții comune; Se consideră locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una ori mai multe camere de locuit, cu anexele, dependințele, dotările și utilitățile necesare care sunt legate structural de construcția cu destinația de locuință, având structura și pereții din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reînnoirea unui contract PAD - emiterea unui nou contract de asigurare pentru aceleaşi riscuri asigurate, conform legislaţiei în vigoare, cu aceleaşi date de identificare ale asiguratului şi ale locuinţei asigurate la un moment anterior expirării perioadei de valabilitate, pentru care perioada de valabilitate are continuitate;

3. Servicii de asigurare prestate prin mijloace electronice

Accesarea serviciilor de asigurare obligatorie a locuinței prin mijloace electronice se realizează prin intermediul paginii https://online.paidromania.ro/ .

Serviciile de asigurare prestate prin mijloace electronice constau în oferirea și încheierea contractelor de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale (PAD).

PAD - contractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale

 • este o asigurare obligatorie;
 • se încheie exclusiv pentru imobilele cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate pe teritoriul României și care sunt înregistrate fiscal, excepție făcând locuințele situate în clădirile încadrate în clasa de risc seismic 1;
 • se încheie pentru fiecare locuința în parte dacă la adresa locației asigurate există mai multe imobile cu destinația de locuință sau pentru fiecare locuință situată într-un condominiu (bloc);
 • acoperă trei riscuri: cutremure, inundații, alunecări de teren ca fenomene naturale, iar suma asigurată obligatorie se stabilește în funcție de încadrarea pe tipul de locuința: 100.000 lei pentru locuințe de tip A sau 50.000 lei pentru locuințe de tip B

Locuința de Tip A - construcția cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, caramidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

Locuința de Tip B - construcția cu pereți exteriori din caramidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

3.1 Utilizarea Portalului  şi protejarea informaţiilor transmise

 • Portalul Online PAID https://online.paidromania.ro/  poate fi folosit:
  • doar de către persoanele majore, care au împlinit vârsta de 18 ani și au capacitatea deplină de exercițiu, respectiv își exercită drepturile și își asumă obligațiile în mod direct, îndeplinind personal acte juridice.
  • dacă în browser-ul de internet al Utilizatorului este activat serviciul java script și se utilizează cookies.
 • Încheierea contractelor de asigurare obligatorie a locuințelor asigurare prin intermediul portalului se poate realiza de către un Utilizator în orice moment cu condiția deținerii unui cont activ pe portal.
 • La crearea contului utilizatorul trebuie să completeze un set de informații (nume, prenume, email, telefon (opțional) în cazul persoanelor fizice sau denumire firmă, CUI, email, telefon (opțional), nume și prenume reprezentant în cazul persoanelor juridice) și parola aferentă contului. După logarea în portal Utilizatorul are acces la datele comunicate anterior prin accesarea secțiunii „Contul meu”. Utilizatorul va avea dreptul de a modifica datele comunicate la înregistrarea pe portal, cu excepția câmpului CNP în cazul în care acesta a fost completat anterior prin emiterea unei oferte/polițe.
 • Utilizatorul nu are posibilitatea de a crea două conturi folosind aceeași adresă de email.
 • Prin intermediul datelor de contact comunicate de utilizator, Asigurătorul va putea transmite mesaje (informări) în vederea gestionării contului (exemplu: transmiterea codurilor de securitate, informări cu privire la emiterea ofertelor / contractelor PAD, plata primelor de asigurare, informări privind reînnoirea contractelor PAD etc.) .
 • Logarea/Autentificarea utilizatorilor pe portal se realizează printr-un nume de utilizator (adresa de email) și o parolă, iar pentru un grad ridicat de securizare a informațiilor se va completa și un cod de validare transmis către Utilizator pe adresa de email comunicată la momentul înregistrării contului. Autentificarea și prin cod de validare este valabilă doar în cazul în care utilizatorul a activat din cont mecanismul de autentificare cu 2 factori (parolă și cod validare).
 • Parola de acces trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată, PAID nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziție de către Utilizator a parolei și a numelui de utilizator, persoanelor neautorizate.
 • În cazul în care utilizatorul dorește ștergerea contului creat în Portal toate ofertele și polițele generate prin intermediul Portalului vor rămâne stocate în baza de date a PAID pentru o perioadă de timp conformă cu legislația în vigoare.
 • Pagina de internet este protejată cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Pentru colectarea informaţiilor în vederea înaintării unor oferte se utilizează protocoale de securitate la cele mai noi standarde tehnice (SSL/TLS) destinate protecției împotriva utilizării necorespunzătoare de către terțe părți.

3.2 Încheierea contractelor de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale (PAD)

Contractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) se încheie:

 • în condițiile și în limitele stabilite de Legea nr. 260/2008 și de normele emise în aplicarea acesteia;
 • în baza informațiilor furnizate de catre Utilizator în vederea realizării „Analizei cerințelor și necesităților clienților - DNT”;
 • în baza ofertei de asigurare ce include informarea prevăzută de Regulamentul General de Protecție a Datelor, formularul de analiza a cerințelor și necesităților clienților (DNT) şi documentul de informare privind produsul de asigurare (PID);
 • conform prezentului document ce conține Termenii și condițiile de utilizare a Portalului; Informațiile (termenii și condițiile asigurării, drepturile și obligațiile părților) referitoare la Contractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) se regăsesc în Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor și normele emise în aplicarea acesteia. Acestea pot fi consultate pe site-ul PAID la secțiunea  https://paidromania.ro/legislatie .

În vederea emiterii contractului de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale utilizatorul va completa prin intermediul portalului informațiile solicitate de către Asigurător. Sistemul informatic va calcula prima de asigurare iar în cazul în care Utilizatorul este de acord cu prima de asigurare va furniza și informațiile suplimentare privind obiectul asigurării (locuința), datele de identificare ale asiguraților, informații privind cesionarea drepturilor de despăgubire în vederea obținerii ofertei de asigurare și încheierii contractului de asigurare.

După parcurgerea tuturor etapelor necesare transmiterii cererii de ofertă, PAID va pune la dispoziție Utilizatorului un sumar al datelor introduse de către acesta în vederea verificării corectitudinii datelor.

Utilizatorul trebuie să se asigure ca datele introduse sunt corecte și reale și va avea posibilitatea de a le modifica dacă constată că acestea conțin erori.

După verificarea datelor completate, pentru transmiterea cererii de ofertă utilizatorul va accesa butonul „SALVEAZĂ OFERTA”, sistemul informatic analizează cererea de ofertă și va genera oferta de asigurare în vederea emiterii contractului de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD)

Ofertele salvate pot fi accesate în contul de utilizator la secțiunea „Oferte’’. În plus, Oferta împreună cu informarea prevăzută de Regulamentul General de Protecție a Datelor, formularul de analiza a cerințelor și necesităților clienților- DNT și documentul de informare privind produsul de asigurare (PID) vor fi trimise și pe adresa de email furnizată de Utilizator în momentul înregistrării. De asemenea emailul prin intermediul căruia este transmisă oferta de asigurare va conține și link-urile de acces către prevederile politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si a termenilor și condițiilor de utilizare a Portalului.

Dacă Utilizatorul este de acord cu oferta de asigurare transmisă de către Asigurător, acesta va continua procesul de emitere confirmând în mod cumulativ că:

□ are cel puțin 18 ani împliniți;

□ informațiile furnizate sunt corecte, reale;

□ a înteles și a primit un exemplar al formularului de analiza a cerințelor și necesităților clienților- DNT împreună cu oferta de asigurare, documentul de informare privind produsul de asigurare (PID) și informarea prevăzută de Regulamentul General de Protecție a Datelor;

După confirmarea de către Utilizator a acceptării ofertei de asigurare și a îndeplinirii condițiilor cumulative privind emiterea poliței se va putea accesa butonul „PLATEȘTE” și se vor completa informațiile necesare plații.

3.3 Plata primei de asigurare și emiterea contractului PAD

Pentru plata primei de asigurare Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a Netopia Mobilpay-Netopia (https://secure.mobilpay.ro) unde va avea loc autorizarea tranzacţiei și se va realiza plata primei de asigurare online cu carduri de tip: Visa - “Verified by Visa”, MasterCard și Maestro - “MasterCard secure Code”, aferente standardului 3Dsecure.

PAID acceptă la plată cardurile emise de instituții financiare autorizate fără deosebire și indiferent de suma limită stabilită. PAID va emite contractul de asigurare după finalizarea cu succes a plații primei de asigurare confirmând emiterea contractului atat prin afișarea de informații despre contract pe pagina portalului de emitere cat și prin transmiterea acestuia pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator în momentul înregistrării. Contractele PAD vor fi salvate și pot fi accesate oricând de către Utilizator în cont la secțiunea „Polițe’’.

Contractul de asigurare va intra în vigoare:

 • de la ora 0000 a celei de-a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a emis contractul de asigurare, în cazul locuințelor care nu sunt asigurate obligatoriu la momentul emiterii acestuia sau
 • în cazul contractelor care se reînnoiesc, la ora 0000 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a emis contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 0000 a zilei următoare în care expiră contractul care se reînnoiește.

Contractul de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) intră sub incidența reglementărilor legale speciale în vigoare privind comercializarea prin mijloace electronice, iar semnarea acesteia de către Asigurat/Contractant nu este necesară.

3.4 Costuri aferente încheierii contractului de asigurare

În afară de prima de asigurare, utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare pentru încheierea Contractului de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD). Prima de asigurare se achită integral și anticipat, înainte de emiterea contractului de asigurare împotriva dezastrelor naturale, și este in valoare de 130 lei pentru locuințe de tip A sau 50 lei pentru locuințe de tip B.

Prima de asigurare nu este purtătoare de TVA.

4. Informații privind încetarea sau modificarea contractului de asigurare

4.1 Modificarea contractului PAD

Modificarea contractului de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) se poate face doar de către un reprezentant PAID, prin act adițional, emis la solicitarea Utilizatorului.

Utilizatorul poate solicita modificarea contractului și din contul de utilizator - Secțiunea „Polițe”. Acesta va selecta contractul PAD pe care dorește să îl modifice și va accesa butonul „Solicită modificare”. După accesarea butonului „Solicită modificare”, Utilizatorul va completa numărul de telefon de contact și mesajul ce va cuprinde solicitarea de modificare. Solicitarea de modificare se va transmite automat spre analiză către reprezentantul PAID care va contacta utilizatorul în vederea emiterii actului adițional. După emitere, actul adițional va fi transmis pe email Utilizatorului, acesta având posibilitatea de a vizualiza ulterior actul adițional și în contul de utilizator. În cadrul procesului de emitere a actului adițional reprezentantul PAID poate solicita Utilizatorului și documente justificative sau alte informații necesare în susținerea modificărilor solicitate.

4.2 Anularea poliței PAD

Un contract PAD se poate anula doar în urmatoarele situații:

 • când se constată lipsa interesului asigurabil;
 • când locuința asigurată nu face obiectul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;
 • când se constată dubla asigurare a locuinței prin PAD, în această situație se anulează contractul care are data de început valabilitate ulterioară primului contract, excepție făcând cazul în care contractul este reînnoirea unui alt contract;

Anularea unui contract PAD se realizează doar de către un reprezentant PAID, la solicitarea Utilizatorului/ Asiguratului și numai în baza documentelor justificative care să susțină motivul solicitării anulării contractului PAD. În urma analizei, dacă sunt îndeplinite condițiile de anulare, reprezentantul PAID va comunica prin intermediul adresei de email a utilizatorului/asiguratului pașii de urmat în vederea anulării contractului PAD și restituirii primei de asigurare încasate.

Solicitarea de anulare poate fi transmisă către reprezentantul PAID și urmând acceași pași de la punctul 4.1.

4.3 Rezilierea contractului PAD

În cazul contractului de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) rezilierea nu este aplicabilă. Chiar și în cazul înstrăinării locuinței, PAD rămâne în vigoare pe întreaga perioadă de valabilitate.

În cazul în care, ca urmare a anulării/modificării contractului PAD sunt necesare restituiri de prime de asigurare termenul de restituire a acestora este de 5 de zile lucratoare de la emiterea actului adițional/confirmării anulării contractului PAD .

4.4. Alte cauze de încetare

Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinații nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către PAID S.A. în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată. Dacă solicitați un contract PAD avem nevoie de informațiile pe care le furnizați pentru emiterea ofertei, încheierea contractului de asigurare și evaluarea riscului care trebuie asumat de noi. După încheierea contractului de asigurare procesăm aceste date pentru executarea relației contractuale, de exemplu pentru plata despăgubirilor. Avem nevoie de informații referitoare la daune, de exemplu, pentru a putea verifica dacă un eveniment asigurat a avut loc și cât de mari sunt daunele produse.

Pentru activități de marketing, cum ar fi crearea profilului și utilizarea acestuia cu scopul de a identifica alți potențiali clienți, cărora să le propunem conformarea legală la obligația de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor naturale prevazută în Legea 260/2008, putem transmite adresa dumneavoastră de email către:

– furnizori de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizori de servicii de cercetare de piață;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre (motoare de căutare, rețele sociale).

Serviciile folosite pentru scopurile menționate mai sus sunt cele oferite de Google Ads & Facebook  Ads.

Noi nu vom afla niciodată informaţii care să vă identifice în mod direct sau despre istoricul dumneavostră de navigare. Cu toate acestea, datele sunt disponibile în orice moment pentru furnizorul cu care partajăm aceste informaţii şi care are calitatea de operator cu privire la datele dvs.

Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor dvs. personale colectate pe paginile proprii de internet special dedicate.

(Helping advertisers comply with the GDPR & AADC - Google Ads Help) (https://www.facebook.com/about/privacy)

Prelucrăm aceste date în temeiul consimţământului dumneavoastră exprimat prin opţiunea cu „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare a portalului”.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat sau in baza consimantamantului exprimat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie și de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa societății în atenția responsabilului cu protecția datelor sau prin e-mail la adresa: dpo@paidromania.ro.

În cazul în care ne puneți la dispoziție datele personale ale altei persoane în calitate de asigurat sunteți responsabil pentru informarea respectivei persoane în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR) .

Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa accesați https://paidromania.ro/privacy

Pentru a vă oferi opțiunea plății online, folosim platforma NETOPIA PAYMENTS. Atunci când optați pentru plata online, veți fi redirecționat către platforma NETOPIA PAYMENTS, în care vi se vor solicita anumite date personale în funcție de metoda de plată aleasă - spre exemplu, datele de card (numărul cardului, numele & prenumele deținătorului cardului, data expirării și codul de securitate de pe spatele cardului).

Aceste date sunt folosite strict pentru procesarea plății prin intermediul platformei NETOPIA PAYMENTS și nu ne sunt comunicate.

În anumite situații, putem transmite direct către platforma NETOPIA PAYMENTS și o serie de informații cu privire la tranzacție, anume: valoarea tranzacției, număr de telefon și adresa e-mail (dacă acestea au fost completate în contul clientului).

Pentru a putea asigura urmărirea tranzacțiilor și decontarea plăților, NETOPIA PAYMENTS ne furnizează rapoarte cu privire la plățile pe care le încasăm. Aceste rapoarte pot include date personale ale plătitorilor (nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresa billing). NETOPIA PAYMENTS ne transmite aceste date ca parte a serviciilor de procesare a plăților.

În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dvs., veți putea fi contactat în mod direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru soluționarea acestora. Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator independent pentru procesarea plății online.

Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor dvs. personale colectate în vederea procesării plății aici: https://netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori/

6. Confidențialitate

PAID garantează că utilizează informațiile privind Utilizatorii, în scopul arătat la art. 5 putând fi dezvăluite doar la cererea organelor abilitate de drept public sau privat, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare și confirmă că a implementat toate masurile corespunzătoare pentru a se asigura că angajații și colaboratorii săi vor păstra confidențialitatea tranzacțiilor efectuate prin intermediul propriului web-site.

Respectarea confidențialității este asigurată de PAID, însă în acord cu prevederile legale în vigoare și propriile norme interne referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.   

7. Suport privind utilizarea Portalului

Utilizatorul poate solicita suport în utilizarea Portalului apelând Call Center-ul PAID: 021.9930.  

Program de lucru: Luni - Vineri, între orele 09:00-17:00 (cu excepția Sărbătorilor Legale).

8. Reclamații

În vederea soluționării pe cale amiabilă a reclamațiilor, vă rugăm să transmiteţi o petiție scrisă în oricare dintre modalitățile de mai jos:

 • prin completarea formularului de reclamații existent pe pagina Reclamații și litigii (paidromania.ro);
 • prin Poșta Română sau orice firmă de curierat rapid prin transmiterea petiției la sediul social al PAID din București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Aripa de Est a clădirii America House, etaj 3, sector 1;
 • personal sau prin reprezentant convențional (cu procură) prin depunerea reclamației la sediul social al PAID din București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Aripa de Est a clădirii America House, etaj 3, sector 1;
 • prin e-mail la adresa office@paidromania.ro .

Totodată, puteţi să adresați reclamații prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, tel: 021/316.78.80/81, e-mail: office@asfromania.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a accesa metodele alternative de soluționare a litigiilor, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, respectiv în cazul persoanelor fizice, entitatea de soluționare alternativă a litigiilor SAL-FIN, iar în cazul persoanelor juridice, medierea sau arbitrajul. Soluţionarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluţionare alternativă a litigiilor nu vă limitează dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată abilitate.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor va rugăm să accesați Reclamații și litigii (paidromania.ro);

Termenul de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor: maximum 30 de zile de la data înregistrării petiției.

9. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a Portalului

Termenii și condițiile de utilizare a Portalului sunt accesibile Utilizatorilor, în mod permanent, prin accesarea paginii https://online.paidromania.ro/  .

PAID poate modifica unilateral Termenii şi condiţiile fără notificarea prealabilă a utilizatorilor Portalului, modificările intrând în vigoare de la data publicării noii versiuni pe pagina de internet.

În vederea asigurării transparenței și informării corecte a utilizatorilor privind procesul de achizitie a serviciilor de asigurare oferite prin intermediul Portalului, în cazul modificării termenilor și condițiilor, la logarea Utilizatorilor în Portal se va solicita acestuia reconfirmarea acordului privind prevederile „Termenilor și condițiilor de utilizare a Portalului”.

10. Folosirea Cookie-urilor

Acestea au rolul de a oferi o experiență de navigare și de utilizare a serviciilor online cât mai eficiente și mai prietenoase. Cookies reprezintă mici fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră prin intermediul aplicației browser pe care o utilizați. Cookies nu sunt specifice unei anumite persoane și nu conțin date personale. Nu va fi realizată nicio alipire sau combinare între aceste date și alte date obținute sau păstrate în alte locuri. Majoritatea cookies pe care le folosim sunt așa-zisele "session cookies", care sunt șterse la încheierea sesiunii de navigare. Suplimentar există unele cookies de lungă durată, prin intermediul cărora vă recunoaștem ca vizitator. Cookies nu conțin viruși și nu produc nici un rău calculatorului dumneavoastră.

Aveți posibilitatea de a decide singuri dacă permiteți sau nu utilizarea de cookies prin intermediul configurărilor aplicației browser utilizate.

11. Proprietatea asupra conţinutului Portalului

Prin intermediul secţiunilor sale, Portalul Online PAID  https://online.paidromania.ro/  oferă utilizatorilor informaţii despre PAID, serviciile oferite și posibilitatea de a încheia contracte de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD).

Reproducerea parţială sau integrală a paginilor acestui website, precum și distribuirea sub orice formă şi prin orice mijloace a conţinutului acestora este permisă numai cu acordul PAID.

 

Versiunea 3 valabilă din 11 noiembrie 2023